Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG Am Brambusch 22 44536 Lünen Duitsland; Telefoon: +49 231 22178822 Fax: ++49 23) 99335499Web: www.idc-klaassen.com E-Mail: info@mkidc.eu

I. Gegevensbescherming bij IDC Klaassen

We verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze content en diensten aan te bieden. Het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient Art. 6 para. 1 lit. a General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU als rechtsgrondslag. Bij het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 para. 1 lit. b GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 para. 1 lit. c GDPR als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 para. 1 lit. d GDPR als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen en indien de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 para. 1 lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

2. Gegevens wissen en opslagduur
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Gegevens mogen ook worden opgeslagen als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak is voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst.

II. Onze websites bezoeken

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt. De volgende gegevens worden verzameld IP-adres van de gebruiker Datum en tijd van toegang Aangevraagde bron (HTML, afbeeldingen, enz.) HTTP-status Grootte van de geleverde inhoud in bytes Referrer (pagina van waaruit de oproep is gestart) Browser user agent van de gebruiker (browserversie en algemeen besturingssysteem zoals Windows, Linux, Mac) De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen. We gebruiken de gegevens ook om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. De gegevens worden in deze context niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Als de gegevens worden opgeslagen in logbestanden. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de bezoekende klant te identificeren. Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

III. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd. We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze website gebruikt tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik) en cookies van derden (van externe leveranciers). Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar de website. We gebruiken dit type cookie om de werking en functionaliteit van onze website te garanderen. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit. Cookies van derden zijn cookies die worden ingesteld en verzameld door een derde partij. Deze website maakt gebruik van cookies van derden als onderdeel van de Google Analytics-analysetool die hieronder wordt beschreven. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u de cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser of uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. U kunt daar ook de acceptatie van cookies van derden weigeren. Als voorzorgsmaatregel willen we u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt hun toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens die in deze context worden gebruikt. In deze context wordt ook verwezen naar dit privacybeleid. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

b) Overzicht van de cookies die op deze website worden gebruikt

Cookie-Naam Bron Doel van de cookie Type cookie en vervaldatum
addcookienotice Initiële provider (IDC-website) Deze cookie slaat op of de banner met informatie over het gebruik van cookies al is weergegeven op deze website of niet. Permanente cookie die bestaat voor een periode van 90 dagen
_ ga Externe leverancier (google-analytics.com) Deze cookie wordt door ons gebruikt om rapporten te genereren over het gebruik van onze website. De rapporten vertellen ons geanonimiseerd hoeveel bezoekers onze website hebben bezocht, waar deze bezoekers vandaan kwamen en welke van onze webpagina’s zijn bezocht en hoe lang. Meer informatie kunt u vinden op hier De _ga cookie is een permanente cookie en bestaat voor een periode van 2 jaar.
_gat Externe leverancier (google-analytics.com) Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om het aantal aanvragen te beperken. Meer informatie kunt u vinden op hier Het _gat-cookie is een tijdelijk cookie en bestaat voor de duur van één dag.

 

IV. Newsletter

Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
De nieuwsbrief wordt verstuurd op basis van de registratie van de gebruiker op de website: Het is mogelijk om u in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief op onze website. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker naar ons verzonden. Deze bestaan uit de naam en het e-mailadres van de gebruiker. Tijdens de registratie worden ook de volgende gegevens verzameld IP-adres van de computer die toegang krijgt, datum en tijd van registratie. Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens als onderdeel van het registratieproces en er wordt verwezen naar dit privacybeleid. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden in verband met de gegevensverwerking voor het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens als onderdeel van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Opzegging is te allen tijde mogelijk via een afmeldlink in de nieuwsbrief of via onze klantenservice.

V. E-mail contact

Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
Als er contact wordt opgenomen via het e-mailadres op onze website, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen. De gegevens worden in deze context niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het gesprek. Als het contact per e-mail plaatsvindt, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang voor de verwerking van de gegevens. De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het opslaan van zijn persoonlijke gegevens. In dat geval worden alle persoonlijke gegevens die in de loop van het contact zijn opgeslagen, verwijderd.

VI. Online aanwezigheid in sociale media

We zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico’s met zich meebrengen voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om de rechten van gebruikers af te dwingen. Met betrekking tot Amerikaanse providers die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield, willen we erop wijzen dat zij zich daarmee verplichten om te voldoen aan de gegevensbeschermingsnormen van de EU. Bovendien worden gebruikersgegevens over het algemeen verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden over het algemeen cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en erop zijn ingelogd). De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen in effectieve gebruikersinformatie en communicatie met gebruikers in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f. GDPR. GDPR. Als de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platforms wordt gevraagd om toestemming voor de hierboven beschreven gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a., Art. 7 GDPR. Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders. In het geval van verzoeken om informatie en de uitoefening van gebruikersrechten, willen we er ook op wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruiker en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht u desondanks hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

VII. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (voor cookies, zie hierboven). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen (1) Twee bytes van het IP-adres van het toegangssysteem van de gebruiker (2) De geraadpleegde website (3) De website van waaruit de gebruiker de geraadpleegde website heeft opgeroepen (referrer) (4) De subpagina’s die vanaf de geraadpleegde website zijn opgeroepen (5) De tijd die op de website is doorgebracht (6) De frequentie waarmee de website is opgeroepen Op dit punt willen wij u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “anonymizeIp();” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). IP-masking). In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link. De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

VIII. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op informatie
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om bevestiging of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt. Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking: (1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; (2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt; (3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn of zullen worden bekendgemaakt; (4) de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. (3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; (4) de geplande periode gedurende welke de u betreffende persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze periode te bepalen (5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken; (6) het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld; (8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering in overeenstemming met Art. 22 (1) en (4) GDPR en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen krachtens art. 46 GDPR in verband met de overdracht.

2. Recht op correctie
U hebt jegens de voor de verwerking verantwoordelijke recht op rectificatie en/of aanvulling als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking
U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben onder de volgende voorwaarden: (1) als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; (2) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (3) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of (4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering

a) Annuleringsverplichting
U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is: (1) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. (2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van Art. 6 para. 1 lit. a of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking. (3) Je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) GDPR. (4) De persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt. (5) Het wissen van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. (6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8 (1) GDPR.

b) Informatie aan derden
Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen op grond van art. 17 (1) GDPR, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht dat deze verwerkingsverantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens wissen.

c) Uitzonderingen
Het recht op wissen bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is (1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; (2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen; (3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig Art. 9 para. 2 lit. h en i en Art. 9 para. 3 GDPR; (4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89 para. 1 GDPR, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt, of (5) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie
Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht jegens de voor de verwerking verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat (1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR of op een contract overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en (2) de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen. Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7. Widerspruchsrecht
U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1 GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

8. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring volgens de gegevensbeschermingswetgeving
U hebt het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke, (2) is toegestaan op grond van wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te waarborgen, of (3) is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 9 para. 1 GDPR, tenzij Art. 9 para. 2 lit. a of g GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden evenals uw legitieme belangen te beschermen. Met betrekking tot de gevallen bedoeld in (1) en (3), zal de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen treffen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, om uw standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 GDPR.