Opmerking over het verschil tussen garantie en waarborg

“Beste klanten,

De laatste tijd krijgen wij steeds meer vragen over de garantie bij de aankoop van IDC-producten. De term “”garantie”” is een bron van verwarring. Wanneer goederen worden verkocht, heeft de koper een vordering op de verkoper voor een
“”Garantie””. Dit is een wettelijke verplichting van de verkoper en geldt in heel Europa. In het gewone spraakgebruik wordt deze “”garantie”” vaak abusievelijk een “”waarborg”” genoemd. Het verschil met de “”garantie”” is echter essentieel: de vorderingen uit hoofde van de “”garantie”” zijn gericht tegen de verkoper, niet tegen de fabrikant van de goederen.

Voorbeeld: u woont in Duitsland en koopt een apparaat van een dealer in Groot-Brittannië. Na 5 maanden heeft dit apparaat een defect dat niet is veroorzaakt door verkeerd gebruik. In dit geval is de wettelijke “”garantie”” van toepassing. U kunt deze garantieclaim echter alleen tegen de dealer indienen, niet tegen de fabrikant. Dit betekent dat u het toestel naar de dealer in Groot-Brittannië moet terugsturen om uw aanspraken geldend te maken, aangezien de dealer de contractuele partner is en niet de fabrikant. Dit geldt natuurlijk voor alle Europese landen en daarbuiten.
De “”garantie”” is anders. De “”garantie”” is een vrijwillige contractuele dienst die door de fabrikant wordt verleend. Voor u betekent dit dat u in het ideale geval voordelen kunt verwachten die verder gaan dan de “”garantie”” en dat u in geval van schade rechtstreeks contact kunt opnemen met de fabrikant. Voorwaarde voor deze verplichting van de fabrikant is het sluiten van een garantiecontract tussen u en de fabrikant””.

Fabrikanten bieden een fabrieksgarantie van 5 of meer jaar. Om deze garantie (garantiecontract) te verkrijgen, moet aan twee voorwaarden worden voldaan:

1.) De door IDC vertegenwoordigde producten moeten zijn gekocht bij een door IDC Klaassen erkende dealer. Voor producten gekocht bij dealers die niet door IDC Klaassen zijn geautoriseerd, zal IDC Klaassen geen diensten verlenen zoals advies, service of reparaties. Alle geautoriseerde dealers zijn te vinden in de IDC Klaassen dealer-zoekfunctie.

2.) U dient het product te registreren op de IDC-Klaassen website idc-klaassen.com onder het menu item Productregistratie samen met het aankoopbewijs. Dit garandeert dat de aankoopdatum correct is en dat het toestel werd aangeschaft bij een erkende dealer.

Met deze registratie ontvangt u een fabrieksgarantie van 2 jaar volgens de specificaties van de fabrikant. Deze garantie is geldig ongeacht uw garantieclaim bij de dealer, en uw contactpersoon in geval van een defect is IDC Klaassen, via uw dealer.

Klik hier voor meer informatie

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via +49(0)231/9860-285 of idc@idc-klaassen.com. Wij helpen u graag verder

Om een product te registreren, ga naar de merkpagina

Dear customers,

Recently there have been more enquiries regarding Warranty when purchasing products distributed by IDC Klaassen. As the terms Warranty and Guarantee often can cause confusion, please allow us to clarify…

When purchasing goods, the buyer/consumer automatically receives Warranty for the product purchased. This is a legal obligation of the seller/dealer and is valid throughout Europe. Sometimes this Warranty is incorrectly referred to as Guarantee. However, the two terms have different meanings and legal implications.

Warranty allows a claim to be made against the dealer from which you purchased the product. Example: You live in Germany and purchase a product from a retailer in Great Britain. In the unlikely event the product has a defect after 5 months (which is not caused by incorrect operation) the Warranty applies. You have a Warranty claim only against the dealer, not the manufacturer. In stated example it means you have to send the product back to the dealer in Great Britain to assert your claim of repair or replacement, as the dealer is your contractual partner for your purchase, not the manufacturer.

Guarantee on the other hand is a voluntary contractual service of the manufacturer. When a Guarantee is offered by the manufacturer of the product, it means you can expect services beyond what the Warranty provides. It also normally means you can contact the manufacturer directly in case of any fault with the product. Two conditions must be met for the Guarantee come into effect:

1.) The product represented by IDC Klaassen must have been purchased from a dealer authorised by IDC Klaassen. IDC Klaassen will not provide any services such as advice, service or repairs for products purchased from dealers not authorised by IDC Klaassen. Authorised dealers can be checked on the IDC Klaassen dealer search page.

2.) You must register the product on the IDC Klaassen website idc-klaassen.com under the menu item Product Registration, together with the proof of purchase (to ensure that the purchase date is correct and that the product was purchased from an authorised dealer).

With this registration you will receive a manufacturer’s guarantee of 2 years or even more according to the manufacturer’s specifications. This Guarantee is valid regardless of your warranty claim against the dealer, and your contact person in case of a fault is IDC Klaassen, via your dealer.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +49(0)231/9860-285 or info@idc-klaassen.com . We will be happy to assist.

To register a product, go to the brand page